Nasza działalność

Witamy na naszej stronie internetowej!!

W końcu dorobiliśmy się kącika w internecie. Kwestia ta już od dłuższego czasu stawała się priorytetową. Sprawy, którym służymy: dbałość o dobre imię Górnego Śląska i Ślązaków, szerzenie wiedzy o historii i wybitnych przedstawicielach Śląska, poruszanie tematów tabu i naświetlanie najistotniejszych problemów, nie mogą obejść się bez coraz powszechniejszego środka porozumiewania się, jakim jest internet. Za jego pośrednictwem poznacie Państwo naszą organizację, nas, nasze poglądy, działania, cele. Umożliwi on dyskusję na forum, pozwoli zyskać nowych sympatyków i zwolenników, przez co nasza działalność nabierze rozmachu, otwartości i większego pożytku.


Założenia programowe działalności Przymierza Śląskiego na kadencję 2020 – 2024

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz kultury śląskiej, kultywowania tradycji oraz tożsamości regionalnych. Przedmiotem naszego działania są również wszelkie sprawy społeczne wpływające na jakość życia mieszkańców Górnego Śląska.

Opowiadamy się za:

  • zachowaniem dziedzictwa kultury i tradycji Górnego Śląska, w tym godki śląskiej,
  • kształtowaniem postaw obywatelskich w celu budowania poczucia współodpowiedzialności  za  swoją Ojczyznę,
  • rozwojem samorządności terytorialnej poprzez respektowanie zasady pomocniczości w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej,
  • promocją i wsparciem postaw proekologicznych w celu zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń,
  • dialogiem w celu integracji mieszkańców Górnego Śląska.

Jesteśmy regionalistami, bo uważamy, że Śląsk jest najważniejszy”
 

Założyniŏ programowe działalności Przimiyrzŏ Ślōnskigo na kadyncyjõ 2020 – 2024

Sōm my ferajnom fungujōncom na rzecz kultury ślōnskij, kultywowania tradycyje jak tyż tożsamości regiōnalnych. Przedmiotym naszego fungowaniŏ sōm tyż wszelke sprawy ôbywatelske wpływajōnce na jakość życiŏ miyszkańcōw Gōrnego Ślōnska.

Ôpowiadōmy sie za:

  • zachowaniym erbowizny kultury i tradycyje Gōrnego Ślōnska, w tym godki ślōnskij,
  • formowaniym postŏw ôbywatelskich ku cylu budowaniŏ poczuciŏ współodpowiedzialności  za  swojã Ôjczyznã,
  • rozrostym samorządności terytorialnyj i respektowaniym prawidła pomocniczości w reżimie Rzeczpospolitej Polskij,
  • prōmocyjōm i podporōm postŏw proekologicznych ku cylu zachowaniŏ strzodowiska naturalnego dlŏ prziszłych gyneracyji,
  • dialogym ku cylu integracyje miyszkańcōw Gōrnego Ślōnska.

„Sōm my regionalistami, bo uwŏżōmy, iże Ślōnsk je nojwŏżniyjszy”